Algemene voorwaarden d.d. 6 januari 2021

Groepsaccommodatie en B&B.

Boerderij Zonneveld is beschreven op de website www.boerderijzonneveld.nl  Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen  op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Boerderij Zonneveld  ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

Reservering en betaling van de groepsaccommodatie en B&B
Nadat de reservering schriftelijk/ per mail  is bevestigd door Boerderij Zonneveld, dient de hoofdgast een voorschot binnen 10 dagen van 50% van de totale verblijfkosten over te maken op rekening van Boerderij Zonneveld. Het restant betaling dient zes weken voor aankomstdatum te zijn betaald. Bij de aanbetaling gaat de huurder akkoord met deze algemene voorwaarden.

De reservering is pas definitief bij een aanbetaling van 50%. Uw reservering komt te vervallen als deze niet binnen 10 dagen is betaald of als het restant niet binnen zes weken voor aankomstdatum is betaald.

Bij een reservering met aan aankomstdatum binnen zes weken na reservering dient het volledige bedrag binnen twee dagen (en uiterlijk de dag vóór aankomst) na reservering te worden betaald. De reservering is pas definitief bij een volledige betaling.

Het factuurbedrag dient te worden overgemaakt naar onze rekening nummer:  NL25RABO0374362084 t.n.v. Boerderij Zonneveld.

De hoofdgast is minimaal 21 jaar oud. Groepen die jonger zijn dan 18 jaar worden niet toegelaten.

Annulering van de groepsaccommodatie en B&B
Een eventuele annulering door huurder dient per e-mail aan Boerderij Zonneveld te worden gedaan. Boerderij Zonneveld stuurt hiervan een bevestiging.

Bij annulering, ongeacht de reden van annulering (inclusief overmacht en pandemie) gelden de volgende voorwaarden:

-Het annuleren van een reservering is kosteloos mogelijk tot 10 dagen na reservering, tenzij de aankomstdatum aanvangt binnen zes weken na reservering. In dat geval is geen ontbinding meer mogelijk.

-Tot zes weken (42 dagen) voor aankomstdatum wordt 25% van de totale verblijfskosten terugbetaald.(indien deze zijn betaald)

-Tot vier weken (24 dagen) voor aankomstdatum wordt 20% van de totale verblijfkosten terugbetaald. (indien deze zijn betaald)

-Tot drie weken (21 dagen)voor aankomstdatum  wordt 10% van de totale verblijfkosten terugbetaald. (indien deze zijn betaald)

- Bij een annulering vanaf drie weken ( 20 dagen) voor aankomstdatum of niet komen opdagen is geen teruggave meer mogelijk.

Bij een wijziging of annulering worden € 50.- kosten in rekening gebracht.

Huurder dient zelf zorg te dragen voor een eventuele annuleringsverzekering. Wij adviseren het dringend, het is echter aan u of u het annuleringsrisico wilt afdekken of niet.

Bij aankomst kan het vakantieobject over het algemeen na 15.00 uur worden betrokken en dient voor 10.30 uur weer te zijn verlaten. Afwijkingen worden bij de boekingsbevestiging vermeld.

Overige zaken Groepsaccommodatie en B&B
- Huurder dient het huurobject uitsluitend als vakantiehuis te gebruiken, mag het huurobject niet aan derden in huur of gebruik geven, noch daarin meer personen doen overnachten dan in de huurovereenkomst overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van Boerderij Zonneveld.

-Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis.
Roken is buiten  toegestaan op een aangewezen plaats.

-Huisdieren zijn niet toegestaan.

-Het is de gast verboden de kamer(s) te gebruiken voor zaken die in strijd zijn met wet en regelgeving en / of zaken die met het oog op redelijkheid of zedelijkheid als “ongepast” kunnen worden beschouwd.

-Het gebruik van drugs, zowel binnen als buiten, is niet toegestaan.

- Bezoekers zijn uitsluitend toegestaan in overleg met Boerderij Zonneveld.

-Bij aankomst dient er en bezoekerslijst worden ingevuld. Dit is wettelijk verplicht.

Reservering bijeenkomsten en overige activiteiten
De reservering is definitief indien de opdrachtgever hiervoor per mail een bevestiging afgeeft.

Bij een opdracht  meer dan €300.- wordt een aanbetalingsfactuur van 50% verstuurd. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan en binnen 14 dagen vóór aanvang van de aankomstdatum. Het restant dient binnen twee weken na ontvangst van de eindfactuur te zijn voldaan.

Bij een opdracht minder dan € 300.- wordt na afloop van de activiteit een factuur verstuurd.  De betaling dient 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan op rekening van Boerderij Zonneveld. Hiervoor verstrekt Boerderij Zonneveld een factuur.

 

Annulering bijeenkomsten en overige activiteiten
Wijzigingen in de opdracht kunnen tot 7 dagen voor aanvang van de aankomstdatum worden doorgegeven, waarbij de opdracht tot maximaal 10% van het opdrachtbedrag kan wijzigen.

Binnen 7 dagen kunnen er geen wijzigingen in de opdracht worden doorgegeven zonder financiële consequenties. De volledige omzet die in de opdracht is overeengekomen dient te worden voldaan.

- Annuleren kan zonder kosten tot 60 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.

-Bij een annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.

-Bij een annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.

-Bij een annulering binnen 14 dagen is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Voor bepaalde activiteiten kunnen andere annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Hierover zal altijd worden gecommuniceerd per mail.

Annuleringsvoorwaarden voor de vergaderlocaties (bedrijven)

We begrijpen dat u bij onvoorziene omstandigheden de bijeenkomst wil annuleren. We zullen samen bekijken hoe we dit het beste kunnen regelen.
Echter treffen wij ook voorbereidingen en zijn wij bij een annulering genoodzaakt om kosten in rekening te brengen.

Bij een definitieve reservering brengen wij altijd de huurkosten van de ruimte in rekening. Ter compensatie geven we de volgende reservering  25% korting op de huurkosten.

Het plaatsen van een optie is mogelijk. Bij een tweede aanvraag voor dezelfde dag , nemen we contact met u op om u te vragen of de geplande bijeenkomst doorgaat.

U kunt tot 7 dagen voor de bijeenkomst het aantal personen wijzigen, daarna worden de volledige aantal gereserveerde personen in rekening gebracht.

Bij een activiteit waar wij een externe partij in huren gelden andere annuleringsvoorwaarden. Deze zijn afhankelijk van de gekozen activiteit.

Reserveren wij kamers voor u  bij een extern hotel, dan gelden er andere annuleringsvoorwaarden. Deze zijn afhankelijk van het gekozen hotel.

In schriftelijk overleg kunnen we andere voorwaarden met elkaar afspreken.

Schade

De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door Boerderij Zonneveld gegeven redelijke gebruiksinstructies.

De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de roerende en onroerende goederen bij Boerderij Zonneveld of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.

Aansprakelijkheid
Boerderij Zonneveld kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf bij Boerderij Zonneveld geleden schade; de gast  vrijwaart Boerderij Zonneveld tegen aanspraken dienaangaande. Boerderij Zonneveld is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie en overige ruimtes zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden en/of geluids- en/ of geuroverlast in de nabijheid van de Boerderij Zonneveld.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf bij Boerderij Zonneveld. Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van Boerderij Zonneveld dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed. Boerderij Zonneveld is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten. Bij verlies van sleutels van de accommodatie worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

Overmacht
Ingeval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Boerderij Zonneveld gerechtigd de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan maken. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, terroristische dreigingen, terroristische daden, molest, stakingen, storingen in verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden en voorts alle buiten de invloedsfeer van Boerderij Zonneveld gelegen bijzondere omstandigheden waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de huurovereenkomst in alle redelijkheid niet van verhuurder kan worden verlangd.

Extra algemene voorwaarden vergaderlocaties

De huurder mag uitsluitend gebruik maken van de vergaderlocatie gedurende de overeengekomen huurperiode. De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. Verhuur van de vergaderlocatie geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder. Bij overlast heeft Boerderij Zonneveld het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen.

Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte voedsel en drank te nuttigen in en rondom de vergaderlocaties. Roken is niet toegestaan in de vergaderlocaties.  Het is de huurder verboden de vergaderlocatie te gebruiken voor zaken die in strijd zijn met wet en regelgeving en / of zaken die met het oog op redelijkheid of zedelijkheid als “ongepast” kunnen worden beschouwd.